Logo projektu bash

Zmienne powłoki nie posiadają ustalonego typu jak np. char czy int w C.

Rodzaje zmiennych powłoki

Rozróżniamy trzy rodzaje zmiennych:

  • wewnętrzne – definiowane przez system, tylko do odczytu np. $#
  • środowiskowe – będące częścią środowiska systemu, mogą być modyfikowane w skryptach np. $USER
  • definiowane przez użytkownika – definiowane wewnątrz skryptu.

Przypisywanie wartości zmiennym

Wartości do zmiennych przypisujemy za pomocą znaku = przy czym po żadnej stronie tego znaku nie może być spacji np.

a=3

Aby przypisać wynik wywołania jakiegoś polecenia do zmiennej należy polecenie to ująć w lewe apostrofy `` np.

sc=`pwd`

Odczytywanie wartości zmiennej

Wartość zmiennej odczytujemy dodając przed jej nazwą znak dolara np. aby nadać zmiennej b wartość zmiennej a należy:

b=$a

Zmienne wewnętrzne

Zmienne wewnętrzne :
$# liczba parametrów wiersza poleceń, przekazanych do programu
$? kod zwrócony przez ostatnio zakończony program lub polecenie
$* łańcuch zawierający wszystkie parametry linii poleceń (jako jeden parametr/słowo ze spacjami)
$@ wszystkie parametry linii poleceń jako oddzielne słowa
$1 pierwszy parametr podany do skryptu, $2to drugi itd.