Logo projektu bash

Instrukcja break służy do opuszczania pętli (for, until, while), umieszcza się ją w bloku poleceń powtarzanych przez pętlę. Najczęściej wywoływana jest po spełnieniu jakiś specjalnych warunków.

Składnia instrukcji break

break ilość_poziomów

Parametr ilość_poziomów określa ile poziomów pętli będzie przerwanych, jeżeli go nie podamy domyślną liczbą jest 1.

Przykład użycia instrukcji break

#!/bin/bash
licznik=0
koniec=10
while [ "$licznik" -lt "$koniec" ]; do
  licznik=`expr $licznik + 1`
  if [ "$licznik" -eq 6 -a "$1" = '5' ] ; then
    break
  else
    echo "$licznik"
  fi
done

Powyższy skrypt wyświetla liczby od 1 do 10, chyba że wywołamy go z parametrem linii poleceń '5′ wtedy wyświetla liczby od 1 do 5.