Logo projektu bash

Instrukcja wyboru case upraszcza wykonanie wielokrotnego wyboru porównując podaną wartość lub zmienną z listą wzorców.

Składnia instrukcji case

case wartość_lub_zmienna in
    wzorzec1)
        polecenia1 ;;
    wzorzec2)
        polecenia2 ;;
….
*)
        poleceniaX ;;
esac


Jeżeli wartość_lub_zmienna nie odpowiada żadnemu wzorcowi wykonywane są poleceniaX z sekcji *).

Przykład użycia

Zmieniając wartość zmiennej liczba zostanie wyświetlony inny tekst:

#!/bin/bash

liczba=3

case "$liczba" in
  "1"|"2")
    echo "Zmienna liczba ma wartość 1 lub 2.";;
  "3")
    echo "Zmienna liczba ma wartość 3.";;
  "4")
    echo "Zmienna liczba ma wartość 4.";;
  *)
    echo "Zmienna liczba ma wartość większą od 4.";;
esac