Korzystając z dowolnej gry mobilnej („Gra”) dostarczonej przez Digital Karabela – Andrzej Kilijański, akceptujesz niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) oraz oświadczasz, że masz prawo/upoważnienie do zawarcia tej umowy.

Do Warunków korzystania przez odniesienie włączona jest także Polityka prywatności dostępna na stronie https://digitalkarabela.com/pl/polityka-prywatnosci. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi postanowieniami niniejszych Warunków (wliczając politykę prywatności), nie korzystaj z żadnej Gry Mobilnej dostarczonej przez Digital Karabela – Andrzej Kilijański.

Jeśli dziecko chce grać w Grę, jego prawny opiekun musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Wszystkie Gry są licencjonowane, a nie sprzedawane.

Digital Karabela – Andrzej Kilijański udziela ci niezbywalnej, niewyłącznej licencji do gry w Grę.

Nie otrzymujesz żadnej innej licencji, a Digital Karabela – Andrzej Kilijański przez cały czas posiada wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, nazwy gier, grafiki, postacie, elementy aplikacji itp.

Grę można pobrać i zainstalować tylko z oficjalnego źródła – sklepu Google Play lub Apple AppStore.

Zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziesz:

  • Sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, dzierżawić, dystrybuować, hostować lub w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Gry.
  • Modyfikować, tłumaczyć, deasemblować, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego dowolnej części Gry, z wyjątkiem przypadków, w których powyższe ograniczenia są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.
  • Używać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych exploitów, botów, hacków lub jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego oprogramowania strony trzeciej zaprojektowanego do modyfikowania Gry (i związanych z nią usług).
  • Blokować wyświetlanie reklam.

Treści użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść użytkownika. Zgadzasz się, że nie będziesz publikować treści lub linków, które zawierają nadmierną przemoc, nagość lub są obraźliwe rasowo, seksualnie, religijnie lub w inny sposób budzą sprzeciw.

Jeśli stworzone przez Ciebie Treści użytkownika powodują powstanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, zachowasz ich własność i przyznasz Digital Karabela – Andrzej Kilijański nieodwołalną, wieczystą, ogólnoświatową, bezpłatną, w pełni zbywalną licencję na korzystanie lub modyfikacje Treści użytkownika w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu, bez odszkodowania/zapłaty dla Ciebie.

Sugestie (feedback)

Jeśli przekażesz jakieś uwagi lub sugestie, zgadzasz się, że można z nich korzystać w jakikolwiek sposób bez żadnej rekompensaty/płatności/nagrody.

Ograniczenia odpowiedzialności

Gra i dołączona do niego dokumentacja/usługi została dostarczona z przekonaniem, że będzie użyteczna jednak bez jakiejkolwiek gwarancji. W żadnym przypadku Digital Karabela – Andrzej Kilijański nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego jej działania. W żadnym wypadku odpowiedzialność Digital Karabela – Andrzej Kilijański wynikająca z użytkowania lub niemożności korzystania z oprogramowania nie przekroczy kwoty, którą faktycznie zapłaciłeś za Grę.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Warunki zaczynają obowiązywać w momencie pierwszego użycia Gry i obowiązują przez cały okres jej użytkowania. Aby rozwiązać umowę, usuń/odinstaluj grę ze wszystkimi powiązanymi treściami.

Digital Karabela – Andrzej Kilijański może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Aktualizacje warunków korzystania

Digital Karabela – Andrzej Kilijański może zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Wszystkie zmiany zostaną udostępnione na tej stronie.